ترانسفورماتور روغنی کم تلفات 2500 کیلو ولت آمپر هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.