ترانسفورماتور روغنی نرمال 125 کیلو ولت آمپر ردیف 33 هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.