ترانسفورماتور روغنی نرمال 75 کیلو ولت آمپر ردیف 33 هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.