تجهیزات و مواد اولیه ترانسفورماتور هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.