ترانسفورماتور روغنی نرمال 315 کیلو ولت آمپر ردیف 11 هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.