ترانسفورماتور روغنی نرمال 315 کیلو ولت آمپر ردیف 33 هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.