ترانسفورماتور روغنی نرمال 200 کیلو ولت آمپر هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.