ترانسفورماتور توزیع سه فاز هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.