ترانسفورماتور روغنی نرمال 160 کیلو ولت آمپر ردیف 33 هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.