شیر پروانه ای نوع ويفری هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.