ترانسفورماتور روغنی نرمال 250 کیلو ولت آمپر هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.