ترانسفورماتور روغنی نرمال 800 کیلو ولت آمپر هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.