ترانسفورماتور روغنی نرمال 1600 کیلو ولت آمپر هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.