ترانسفورماتور روغنی نرمال 160 کیلو ولت آمپر ردیف 11 هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.