ترانسفورماتور روغنی نرمال 200 کیلو ولت آمپر ردیف 33 هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.