ترانسفورماتور روغنی نرمال 630 کیلو ولت آمپر ردیف 33 هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.