ترانسفورماتور روغنی نرمال 1600 کیلو ولت آمپر ردیف 33 هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.