ترانسفورماتور روغنی کم تلفات 50 کیلو ولت آمپر ردیف 33 هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.