ترانسفورماتور هرمتیک کم تلفات 200 کیلو ولت آمپر هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.