ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز توان بالا هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.