ترانسفورماتور هرمتیک کم تلفات 1000 کیلو ولت آمپر هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.