ترانسفورماتور هرمتیک کم تلفات 1250 کیلو ولت آمپر هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.