ترانسفورماتورهای ویژه (سفارشی) خشک رزینی هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.